Building Type

อาคารสำเร็จรูปสำหรับเช่า เพื่อจัดตั้งโรงงานหรือคลังสินค้า ขนาด 500 – 10,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 – 3 สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาพื้นที่พร้อมใช้งาน สำหรับการจัดตั้งโรงงานหรือคลังสินค้า ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

โดยนิคมฯปิ่นทอง มีการแบ่งรูปแบบอาคารเป็น 3 ประเภทดังนี้
– Attached Building (อาคารแบบติดกัน) มีขนาดตั้งแต่ 500 – 1,500 ตร.ม.
– Detached Building (อาคารเดี่ยว) มีขนาดตั้งแต่ 1,000 – 3,000 ตร.ม.
– Warehouse มีขนาดตั้งแต่ 6,000 – 10,000 ตร.ม.