Power Supply

ภายใต้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พื้นที่ในโครงการได้ติดตั้งไฟฟ้าพร้อมใช้งาน โดยมีสถานีไฟฟ้าย่อย* ตั้งอยู่ภายในโครงการ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ประกอบการในนิคมฯ ปิ่นทองโดยเฉพาะ

- Capacity : โครงการละ 50 – 100 MW (มีการขยาย capacity ตามการใช้งานของผู้ประกอบการในนิคมฯ)
- Voltage : 22 KV