Commercial & Residential Zone

ทุกโครงการ ประกอบด้วยพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม เพื่อให้บริการเสริมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และพื้นที่ใกล้เคียงทั้งอาคารพักอาศัย ธนาคารพาณิชย์สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ ร้านอาหาร หรือสำนักงานให้เช่า